Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 40-42

Zkušenost z praxe s biologickou léčbou „jeden a půlté“ linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Petr Pšenica
MS centrum při neurologickém oddělení Krajské Nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Změna úhradové vyhlášky přinesla možnost časné eskalace na léky takzvané jeden a půlté linie – fingolimod a dimethylfumarát
u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy po jedné středně těžké či těžké atace. Sledujeme případ pacientky,
která byla po splnění nových úhradových kritérií časně eskalována.

Klíčová slova: fingolimod, dimethylfumarát, roztroušená skleróza, eskalace léčby

Experience from the practice with “first-and-a-half” line biological therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis

A change in the reimbursement decree has enabled early escalation to the so-called first-and-a-half line drugs, i. e. fingolimod and
dimethyl fumarate, in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis following one moderate or severe attack. We present
a case of a female patient in whom early escalation was possible after having met the new reimbursement criteria.

Keywords: fingolimod, dimethyl fumarate, multiple sclerosis, treatment escalation.

Zveřejněno: 1. květen 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.