Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 3-7

Co přináší (a co nepřináší) Evropská léková agentura ve službě Medical Literature Monitoring z pohledu české farmakovigilance?

Jaroslav Horký
Medistyl, spol. s r. o.

Od září 2015 provozuje Evropská léková agentura systém Medical Literature Monitoring (MLM) na sledování literatury pro
300 farmaceutických a 100 rostlinných látek a jejich kombinací. Byla hodnocena úplnost záznamů z českých farmaceutických
časopisů v hlavní zdrojové databázi EMBASE a následně v MLM. Určité nedostatky jsou uvedeny na konkrétních příkladech.
Některé hlásitelné účinné látky v kazuistikách chybí jak v EMBASE (používající pouze autorský souhrn a nikoli plný text článku
s popisem případu), tak i v MLM (omezujícím navíc výběr pouze na 300 látek).

Klíčová slova: Medical Literature Monitoring, EMBASE, analýza záznamů, farmakovigilance, monitorování léků

What is offered (and what is not offered) by the European Medicines Agency in the Medical Literature Monitoring service from the viewpoint of the Czech pharmacovigilance?

Since September 2015, European Medicines Agency has been providing Medical Literature Monitoring (MLM) for selected 300pharmaceutical and 100 herbal substances and their combinations. Completeness of the records from Czech pharmaceuticaljournals in the main source database EMBASE and subsequently in MLM was analyzed. Some deficiencies are given on concreteexamples. Some reportable active substances in case reports are missing in both EMBASE (using only author abstract and not thefull article text describing the case report) and MLM (limiting in addition the choice to 300 substances only).

Keywords: Medical Literature Monitoring, EMBASE, records analysis, pharmacovigilance, drug monitoring

Zveřejněno: 1. leden 2018


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.