Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 15-18

Aktuální pohled na epidemiologii a přístupy
k léčbě virových hepatitid A a E

Matúš Mihalčin1, 2, Lenka Fašaneková1, 2, Petr Husa ml.1, 2, Petr Husa1, 2
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno; 1
Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno; 2

Virové hepatitidy A a E sdílejí některé epidemiologické a klinické charakteristiky, proto jsou často vnímány jako příbuzné
nemoci. Nové objevy v posledním desetiletí, zejména u hepatitidy E, pohled na tyto nemoci ale mění. V přehledu uvádíme
specifika každé z nich a aktuální možnosti farmakologického ovlivnění klinického průběhu onemocnění virem hepatitidy
A (HAV) a virem hepatitidy E (HEV).

Klíčová slova: hepatitida A, HAV, hepatitida E, HEV, přehled.

Current opinion in epidemiology and approaches to the treatment of viral hepatitis A and E.

Viral hepatitis A and E share some epidemiological and clinical characteristics, thus are often associated as related diseases. New
discoveries in the last decade, particularly for hepatitis E, change the view on these diseases. The review describes the specifics
of each disease and current possibilities of pharmacological intervention on the clinical course of the disease caused by hepatitis
A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV).

Keywords: hepatitis A, HAV, hepatitis E, HEV, review.

Zveřejněno: 1. květen 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.