Z posledního čísla

Vybrané články

Vyhodnocení účinnosti léčby anti-IgE monoklonální protilátkou nejen u těžkého alergického astmatu

Jaromír Bystroň, Beata Hutyrová

Autoři předkládají souhrn současných zkušeností s léčbou anti-IgE protilátkou (omalizumabem) na svém pracovišti a v České
republice. Uvádějí výsledky studií, ve kterých byl omalizumab použit k léčbě jiných alergických onemocnění než jen těžkého
průduškového astmatu a doplňují poznatky zaznamenané u pacientů sledovaných v registru CAR (Czech Anti-IgE Registry)
v České republice.

Terapeutické monitorování vankomycinu v klinické praxi

Hana Suchánková, Martina Machačová, Tereza Herodesová

Úvod a cíl: Při terapii vankomycinem je rutinní terapeutické monitorování hladin (TDM) doporučováno jako metoda optimalizace dávkování. Podle nových doporučení pro TDM vankomycinu je dostačující měřit pouze údolní koncentrace, přičemž tato doporučení uvádí pro řadu indikací vyšší cílová rozmezí. Cílem naší studie bylo zhodnotit frekvenci TDM vankomycinu ve Fakultní nemocnici Olomouc a dále zhodnotit, jaký vliv by nová doporučení mohla mít na dávkovací strategie. Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza všech hladin vankomycinu změřených během dvouletého období. Hemodialyzovaní pacienti byli vyloučeni. Hladiny byly zhodnoceny podle starších a nových doporučení a následně také s využitím farmakokinetického modelování. Výsledky: Ve studii bylo zhodnoceno celkem 468 hladin, což představovalo 260 jednotlivých měření vankomycinu provedených u 131 pacientů. Nejčastější indikací pro vankomycin byla sepse (49,6 % pacientů). Méně citlivé etiologické agens s hodnotou MIC > 1 mg/l bylo identifikováno u 18,5 % pacientů. Konzultace klinického farmakologa se zkušenostmi s TDM byla vyžádána u 18,1 % měření. Podle nových doporučení by bylo aktuální dávkování vyhodnoceno jako příliš nízké u 38,5 % měření a jako příliš vysoké u 39,2 % měření. Podle farmakokinetické predikce by bylo doporučeno navýšit dávkování u 28,1 % měření a naopak snížit u 36,9 % měření. Závěr: Úprava dávkování může být neadekvátní, pokud je prováděna pouze na základě údolních koncentrací bez farmakokinetické analýzy, obzvláště pokud jsou hladiny interpretovány osobou s nedostatečnou zkušeností v oblasti TDM.

Protizápalová liečba stabilnej CHOCHP – aktuálne trendy a odporúčania pre klinickú prax
Expertné stanovisko

Štefan Laššán; 1, Marta Hájková; 1, Monika Laššánová; 2

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, komplexné a heterogénne ochorenie pľúc s celosvetovo zvyšujúcou
sa morbiditou a mortalitou. Inhalačné bronchodilatanciá ako dlhodobo pôsobiaci antagonisti muskarínových receptorov
(LAMA) a dlhodobo pôsobiaci agonisti β2-adrenergných receptorov (LABA) predstavujú najčastejšie a najdôležitejšie liekové
skupiny používané na liečbu CHOCHP. U pacientov s perzistujúcimi symptómami alebo častými exacerbáciami sú používané
tiež protizápalové lieky (inhalačné kortikoidy, selektívne inhibítory fosfodiesterázy 4, niektoré antibiotiká a mukokinetiká/
mukoregulátory s antioxidačným účinkom. Miesto liekov s protizápalovým účinkom je v oblasti personalizovanej liečby užšie
definovaných skupín pacientov (špecifikované feno- a endo-typy ochorenia), kde sa potvrdila ich účinnosť a bezpečnosť. Najdôležitejším
prospechom, ktorý môžu pacienti s CHOCHP vďaka protizápalovej liečbe získať, je zníženie frekvencie a závažnosti
akútnych exacerbácií.
Cieľom našej práce je zaujať stanovisko k aktuálnym trendom v protizápalovej farmakologickej liečbe CHOCHP. Okrem súhrnu
aktuálnych poznatkov sme sa snažili uviesť rozhodovacie kritériá a klinické algoritmy pre indikáciu základných liekových skupín
v oblasti protizápalovej liečby CHOCHP s poukázaním na potenciálne riziká. V rámci dlhodobej liečby sa pri tom uplatňujú
ako postupy v zmysle „krok nahor“ v snahe o zlepšenie klinickej kontroly ochorenia, tak aj „krok nadol“ pri absencii účinnosti
alebo výskyte nežiaducich účinkov.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.