Z posledního čísla

Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi

Libor Ustohal

Článek shrnuje základní údaje o dlouhodobě působících neboli depotních antipsychoticích, která jsou v současnosti dostupná
v České republice. Jedná se o čtyři antipsychotika I. generace (flufenazin, flupentixol, haloperidol a zuklopentixol) a čtyři antipsychotika
II. generace (aripiprazol, olanzapin, risperidon a paliperidon). Zaměřuje se zejména na zahájení léčby a dávkování.
Diskutovány jsou rovněž i základní výhody a nevýhody depotní formy, její účinnost v prevenci relapsu a riziko nežádoucích
účinků ve srovnání s perorální formou antipsychotik.

Zemřel prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

Prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc.

 

Intratekální podání léčiv u onkologického
pacienta s refrakterní bolestí

Jana Gregorová; 1, 2, 3, Petra Holečková; 4, 5

U onkologického 69letého pacienta s diagnózou karcinomu rektosigmatu po úspěšné konzervativní léčbě spondylitidy byla
řešena progrese bolestí, které ho významně limitovaly nejen v běžných denních činnostech, ale také mu znemožňovaly ulehnutí
do postele a spánek vleže. Účinek systémové aplikace vysokých dávek opioidů, doplněných nesteroidními antiflogistiky
a adjuvantní medikací nebyl dostatečný.

Vybrané články

Lipegfilgrastim, efektívna možnosť ako sa vyhnúť chemoterapiou indukovanej neutropénii

Jana Ďurková

Východiská: Toxicita je neoddeliteľnou súčasťou onkologickej liečby. Závažným nežiaducim účinkom systémovej liečby, ktorý
limituje jej podanie, je neutropénia. Riziko vzniku neutropénie je spojené najmä s použitým chemoterapeutickým režimom, ale
do veľkej miery ho ovplyvňuje aj rizikový profil pacienta. Komplikácie vzniknuté v dôsledku neutropénie sú spojené s nárastom
morbidity, mortality a finančných nákladov na podpornú liečbu. Pri kurativnom zámere, alebo pri nedodržaní dávkovej intenzity
(RDI) môžu nepriaznivo ovplyvniť celkový výsledok liečby.
Súbor, metódy: Práca referuje o vlastných skúsenostiach s použitím dlhodobo pôsobiacich rastových faktorov stimulujúcich
kolónie ganulocytov (G-CSF) pegfilgrastimu a lipegfilgrastimu. G-CSF boli podávané 20 pacientkám s rekurentným, alebo metastatickým
endometroidným karcinómom pri režime paklitaxel a karboplatina a 20 pacientom s testikulárnym nádorom v štádiu I až
III s režimom BEP. V oboch skupinách bol G-CSF podaný ako primárna prevencia vzniku febrilnej neutropénie (FN). Analyzované
boli hodnoty neutrofilných granulocytov v deň 1, 8, 21 (D1, 8, 21) pacientok s endometroidným karcinómom a v deň 1, 8, 15 a 21
(D1, 8, 15, 21) u pacientov s testikulárnym nádorom. Na podanie pegfilgrastimu a lipegfilgrastimu boli pacienti rozdelení v oboch
skupinách v pomere 1 : 1.
Výsledky: FN nebola zaznamenaná u žiadneho pacienta v skupine s testikulárnym nádorom, taktiež sa nevyskytla závažná G3-4
neutropénia. Vznik stredne ťažkej neutropénie G2 bol zaznamenaný iba u 3 pacientov. Dva prípady boli zaznamenané v skupine
s pegfilgrastimom, v jednom prípade bolo nutné odložiť liečbu. Jedenkrát bola G2 neutropénia pozorovaná v skupine s lipegfilgrastimom.
Rovnako u žien s endometroidným karcinómom nedošlo k vzniku FN ani závažnej neutropénie G3-4. Odklad liečby kvôli
neutropénii G2 bol nutný iba u dvoch pacientok, u jednej v skupine s lipegfilgrastimom a u jednej v skupine s pegfilgrastimom.
Záver: Efektivita pegfilgrastimu aj lipegfilgrastimu v primárnej prevencii FN a závažnej neutropénie je porovnateľná a porovnateľný
je aj profil nežiaducich účinkov oboch liekov.

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II. - „nová“ antiepileptika, speciální skupiny pacientů

Ivana Kacířová, Milan Grundmann

Terapeutické monitorování hladin léčiv bylo zavedeno pro řadu antiepileptik a v současnosti se používá ke stanovení optimálního dávkování k individualizaci farmakoterapie pacientů s epilepsií. U „nových“ antiepileptik je předpokládán menší výskyt závažných nežádoucích účinků, více prediktabilní farmakokinetika a širší terapeutické rozmezí než u „starých“ antiepileptik. I přesto má však terapeutické monitorování v této skupině léčiv své uplatnění, rutinně je užitečné zejména u lamotriginu, levetiracetamu, stiripentolu a zonisamidu (vzhledem k jejich výrazné inter-individuální variabilitě metabolizmu a clearance), u ostatních léčiv napomáhá ke kontrole compliance nebo úpravě dávkování při onemocnění eliminujících orgánů. Přestože nejsou u některých nových antiepileptik známá „referenční rozmezí“, může být ustanoveno „individuální terapeutické rozmezí“, optimální pro daného pacienta.

Dabigatran - klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN

doc.MUDr.Tomáš Kvasnička, CSc

Tromboembolická nemoc (TEN) je díky své incidenci, morbiditě a mortalitě významným celosvětovým socioekonomickým problémem. Antitrombotická prevence a léčba představují jednu z nejrozšířenějších oblastí v současné medicíně. TEN patří stále k nejčastějším příčinám mortality i morbidity. V současnosti jsou v této oblasti využívány hepariny, pentasacharidy a warfarin. Ten je i přes svůj nepochybný efekt lékem problematickým, zejména pro svojí interindividuální variabilitu účinku, riziko lékových i potravinových interakcí a úzké terapeutické okno. Vývoj nových, perorálně účinných antikoagulancií (NOAC) se zaměřil zejména na přímé inhibitory trombinu a přímé inhibitory faktoru Xa. Z prvé skupiny je pro klinické užití, v několika indikacích, schválen v České republice (ČR) dabigatran etexilát (Pradaxa).

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.