Z posledního čísla

Zhodnocení účinnosti a rizik v léčbě roztroušené sklerózy

Pavel Štourač

V současnosti máme k dispozici v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy následující léky s různými mechanizmy
účinku, stupni klinické účinnosti a bezpečnostními profily. Algoritmus léčby vyžaduje komplexní posouzení stavu nemocného
a volbu co nejlepšího přípravku z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Uvedené léky jsou následující; interferon beta-1a (IFNβ-1a),
interferon beta-1b (IFNβ-1b), glatiramer acetát (GA), teriflunomid, dimethylfumarát, fingolimod, natalizumab a alemtuzumab.

Herpesviry a rezistence k antivirotické terapii

Miroslav Fajfr, Vlasta Štěpánová

Herpetické viry patří mezi významné patogeny v imunosuprimované populaci, což vede ke stoupající spotřebě antiherpetik
a také ke stoupajícímu problému se vznikem rezistence k těmto lékům. Článek stručně pojednává o nejvýznamnějších zástupcích
z antiherpetik, o základních mechanismech vzniku rezistence a u vybraných herpetických virů také o současných znalostech
o prevalenci rezistentních kmenů a genetických změnách spojených se vznikem rezistence.

Nežádoucí účinky metoklopramidu (Degan) – z pohledu pacienta

Ľubica Cibičková, Miroslava Jelínková

Metoklopramid je v praxi hojně používaný a také účinný lék, který má u řady stavů své místo, avšak podávat bychom jej měli
vždy s vědomím možných nežádoucích účinků. Kazuistika popisuje rozvoj únavy, ospalosti a akatizie, a postupně vznik parkinsonského
syndromu následovaného úzkostně-depresivním stavem. Léčba závažných nežádoucích účinků si vyžádala podání
amantadinu, clonazepamu a později také antidepresiv.

Vybrané články

Klinicky relevantné otázky a aktuálne trendy vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc Časť 1: Od maximalizácie k optimalizácii pri liečbe inhalačnými bronchodilatanciami

Monika Laššánová, Štefan Laššán, Jana Tisoňová, Peter Krištúfek

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, komplexné a heterogénne pľúcne ochorenie so vzrastajúcou chorobnosťou a úmrtnosťou nielen svetovej, ale aj európskej populácie. Napriek publikáciám indikujúcim celosvetovo vzostup úmrtnosti na CHOCHP sa v ostatných rokoch objavili práce, v ktorých je dokumentovaný priaznivý trend klesajúcej mortality v dôsledku CHOCHP v rôznych krajinách sveta. Jedným z hlavných dôvodov znižovania mortality pri CHOCHP je efektívna farmakoterapia, ktorá má predovšetkým efekt, ak je zahájená v skorých štádiách ochorenia. Základ súčasného farmakologického prístupu v manažmente CHOCHP predstavujú inhalačné bronchodilatanciá, a to dlhodobo pôsobiace antagonisty muskarínových receptorov (LAMA) a dlhodobo pôsobiace agonisty β2-adrenergných receptorov. Obe skupiny bronchodilatátorov opakovane preukázali zlepšenie pľúcnych funkcií, pacientskych ukazovateľov, ako aj zníženie výskytu akútnych exacerbácií. Hoci maximalizácia bronchodilatácie zostáva hlavným cieľom, v súčasnosti inovatívne prístupy sú založené na optimalizácii farmakoterapie s priaznivým pomerom účinnosť – bezpečnosť. Súčasné trendy reprezentuje duálna liečba LAMA a LABA vo fixnej kombinácii, dávkovací režim zodpovedajúci individuálnym potrebám pacienta a použitie duálnej liečby v nižších dávkach. Ďalším prístupom ako dosiahnuť zlepšenie pľúcnych funkcií môže byť vývoj bifunkcionálnych molekúl MABA (lieky súčasne sa viažuce na muskarínové aj β2-adrenergné receptory), ktoré sú určené na užívanie jedenkrát denne.

E-verze 1/16

Symptomatická léčba dnavé artritidy

Hana Ciferská, Lenka Petrů, Jan Vachek

Dnavá artritida náleží do skupiny krystaly indukovaných artropatií a patří k jednomu z nejčastějších zánětlivých kloubních onemocnění, které je často spojené s celou řadou metabolických onemocnění. Včasná diagnostika a zahájení adekvátní terapie zkracuje délku dnavé ataky. Mezi zlatý standard patří kloubní punkce, pokud je to technicky proveditelné, s analýzou kloubního punktátu s průkazem krystalů natrium urátu. Jestliže toto nelze provést, lze využít k diagnostice klasifikační kritéria dle ACR (Americká revmatologická společnost), která jsou kombinací klinických příznaků a paraklinických vyšetření. Terapie chronické dny je spojená jednak s prevencí akutních vzplanutí, jednak s ovlivněním hladin kyseliny močové a snahou o zabránění, či redukci tvorby tofů a rozvoji ledvinného postižení.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.