reklama

Z posledního čísla

Vybrané články

Alveolární echinokokóza – život ohrožující
onemocnění

Petr Husa ml.; 1, 2, Matúš Mihalčin; 1, 2, Petr Husa1, 2

Alveolární echinokokóza (AE) je závažné parazitární onemocnění, které se svými projevy podobá maligním nádorům. Původcem
je Echinococcus multilocularis (EM), drobná tasemnice žijící v trávicím traktu masožravých šelem. Včasná diagnostika a radikální
resekce v kombinaci s dlouhodobým užíváním antiparazitik má potenciál onemocnění plně vyléčit. Neléčené onemocnění
vede k úmrtí více než 90 % nakažených v horizontu 10–15 let.
V České republice se jedná o raritní onemocnění. Ročně se lze setkat pouze s jednotkami případů. Vzhledem ke stoupající
prevalenci EM v evropské populaci lišek můžeme očekávat nárůst incidence AE u lidí.

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

Dalibor Musil

Cilostazol je vazodilatans s protidestičkovými, vazodilatačními a metabolickými účinky. Spolu s pohybovou aktivitou se uplatňuje
v léčbě intermitentních klaudikací, klasických klinických projevů chronické končetinové ischemie. V doporučeních odborných
společností je uváděný na prvním místě jako lék volby. Zatímco vliv cilostazolu na klaudikace hodnotí řada studií, jeho možnosti
při ovlivnění individuálního kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního rizika jsou stále ještě nedoceněné.

Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita

Renata Večeřová

Práce ve své obecné části stručně shrnuje antimikrobiální potenciál stříbra, včetně historicky známých faktů, a charakterizuje jeho využití ve formě nanočástic v rámci koloidních systémů nebo jako součást nanokompozitů. Dále jsou shrnuty výsledky testů týkající se biologické aktivity koloidního stříbra provedené n a Přírodovědecké fakultě a Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně se jedná o antibakteriální a antifungální aktivitu nanočástic stříbra, testy cytotoxicity, synergický efekt nanočástic stříbra v kombinaci s vybranými antibiotiky, vývoj a testování nanokompozitů pro možné medicínské aplikace.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.