Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 19-21

Alveolární echinokokóza – život ohrožující
onemocnění

Petr Husa ml.1, 2, Matúš Mihalčin1, 2, Petr Husa1, 2
Klinika infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno; 1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 2

Alveolární echinokokóza (AE) je závažné parazitární onemocnění, které se svými projevy podobá maligním nádorům. Původcem
je Echinococcus multilocularis (EM), drobná tasemnice žijící v trávicím traktu masožravých šelem. Včasná diagnostika a radikální
resekce v kombinaci s dlouhodobým užíváním antiparazitik má potenciál onemocnění plně vyléčit. Neléčené onemocnění
vede k úmrtí více než 90 % nakažených v horizontu 10–15 let.
V České republice se jedná o raritní onemocnění. Ročně se lze setkat pouze s jednotkami případů. Vzhledem ke stoupající
prevalenci EM v evropské populaci lišek můžeme očekávat nárůst incidence AE u lidí.

Klíčová slova: alveolární echinokokóza, Echinonococcus multilocularis, alveokokóza, albendazol, mebendazol.

Alveolar echinococcosis – life-threatening disease

Alveolar echinococcosis (AE) is serious parasitic disease imitating malignant tumors with its appearance and growth. AE is caused
by small tapeworm called Echinococcus multilocularis (EM) with is living in gastrointestinal tract of carnivores. Early diagnostic
and radical surgical excision in combination with long-term chemotherapy may completely eradicate the parasites and cure the
patient. Untreated disease has mortality rate more than 90 % within 10–15 years.
Echinococcosis is very rare disease in the Czech Republic. Only few cases are diagnosed each year. However with increasing distribution
and prevalence of EM in European population of foxes, the number of human cases will probably rise in the coming years.

Keywords: alveolar echinococcosis, Echinococcus multilocularis, alveococcosis, albendazol, mebendazol.

Zveřejněno: 1. květen 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.