Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 37-39

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

Dalibor Musil
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc

Cilostazol je vazodilatans s protidestičkovými, vazodilatačními a metabolickými účinky. Spolu s pohybovou aktivitou se uplatňuje
v léčbě intermitentních klaudikací, klasických klinických projevů chronické končetinové ischemie. V doporučeních odborných
společností je uváděný na prvním místě jako lék volby. Zatímco vliv cilostazolu na klaudikace hodnotí řada studií, jeho možnosti
při ovlivnění individuálního kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního rizika jsou stále ještě nedoceněné.

Klíčová slova: antiagregace, trombocyty, vazodilatace, intermitentní klaudikace, kritická končetinová ischemie, prevence CMP.

Cilostazol in treating lower limb ischaemia

Cilostazol is a vasodilator with antiplatelet and metabolic properties. In addition to physical activity, it is used in the treatment of
intermittent claudications, i. e. classic clinical signs of chronic limb ischaemia. Professional societies’ guidelines list it as the first
drug of choice. While the effect of cilostazol on claudications has been evaluated in a number of studies, its options for affecting
the individual cardiovascular and cerebrovascular risks still remain unappreciated.

Keywords: antiaggregation, thrombocytes, vasodilation, intermittent claudications, critical limb ischaemia, stroke prevention

Zveřejněno: 1. květen 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.