Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 14-17

Špecifiká percepcie rizika liekov u žien

Monika Laššánová
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Medzi mužským a ženským pohlavím existujú určité rozdiely vo farmakodynamike a farmakokinetike liečiv, ktoré majú potenciál
ovplyvniť celkový účinok, ako aj bezpečnosť liekov a môžu prispieť k rôznej percepcii rizika farmakoterapie. Vzhľadom k existujúcim
rozdielom vo farmakokinetike je možné povedať, že u žien sa nachádzajú vo všeobecnosti vyššie plazmatické hladiny
liekov. Tieto rozdiely vznikajú predovšetkým v dôsledku rozdielneho distribučného objemu, rozdielneho obsahu celkovej
telesnej vody, celkového obsahu tuku v organizme, ako aj v dôsledku rozdielneho renálneho krvného prietoku a metabolickej
aktivity. Farmakodynamické rozdiely medzi pohlaviami sú menej preskúmané, ale vo všeobecnosti platí, že nežiaduce účinky
liekov sa vyskytujú častejšie u žien a bývajú aj závažnejšie ako u mužov, pričom nezanedbateľný je fakt, že dávky liekov používané
u žien sú vo všeobecnosti vyššie než u mužov v prepočítaní na telesnú hmotnosť.

Klíčová slova: percepcia rizika, nežiaduce účinky liekov, bezpečnosť farmakoterapie, rozdiely medzi pohlaviami, žena, farmakokinetika,farmakodynamika.

Abstract

From the perspective of pharmacodynamics and pharmacokinetic actions of drugs, there are clear differences between the genders.These differences have the potential to alter the efficacy, safety and even perception of risk of pharmacotherapy. Past research hasshown that women tend to reach a higher plasma concentration of administered drug than males. This can be as a direct resultof; distribution difference between genders, total body water capacity, the percentage of adipose tissue, renal blood flow andlastly due to metabolic activity of the individual. The pharmacodynamics differences between the genders need to be more thoroughlystudied, however, generally speaking women tend to experience more frequent and more severe adverse drug reactions.In mentioning this we have to clarify that women tend to be prescribed higher doses per body weight of medication then men.

Keywords: perception of risks, adverse drug reactions, safety of pharmacotherapy, sex differences, women, pharmacokinetics,
pharmacodynamics.

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.