Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 27-30

Herpesviry a rezistence k antivirotické terapii

Miroslav Fajfr, Vlasta Štěpánová
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Herpetické viry patří mezi významné patogeny v imunosuprimované populaci, což vede ke stoupající spotřebě antiherpetik
a také ke stoupajícímu problému se vznikem rezistence k těmto lékům. Článek stručně pojednává o nejvýznamnějších zástupcích
z antiherpetik, o základních mechanismech vzniku rezistence a u vybraných herpetických virů také o současných znalostech
o prevalenci rezistentních kmenů a genetických změnách spojených se vznikem rezistence.

Klíčová slova: herpetické viry, antivirotika, rezistence.

Herpesviruses and resistance to antiherpetics

Herpesviruses belong to important pathogens in immunosuppressed population, which lead to increased consumption of antiherpeticsand of course also in increased level of resistant viruses to these therapeutics. This paper review basic informationsabout the most important members of antiherpetics, basic mechanisms resistance to antiherpetics and up to date knowledgeabout resistance prevalence and genomic changes associated to resistance.

Keywords: herpesviruses, antivirals, resistance.

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.