Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 31-33

Nežádoucí účinky metoklopramidu (Degan) – z pohledu pacienta

Ľubica Cibičková1, Miroslava Jelínková2
3. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie, Fakultní nemocnice Olomouc; 1
Neurologická ambulance, Nemocnice Hranice, a. s.; 2

Metoklopramid je v praxi hojně používaný a také účinný lék, který má u řady stavů své místo, avšak podávat bychom jej měli
vždy s vědomím možných nežádoucích účinků. Kazuistika popisuje rozvoj únavy, ospalosti a akatizie, a postupně vznik parkinsonského
syndromu následovaného úzkostně-depresivním stavem. Léčba závažných nežádoucích účinků si vyžádala podání
amantadinu, clonazepamu a později také antidepresiv.

Klíčová slova: metoclopramid, nežádoucí účinky, parkinsonský syndrom

Abstract

Metoclopramide is a widely used and potent drug. It is indicated in many cases, but it should always be administered with respectto its potential side effects. This case report describes the development of fatigue, drowsiness and akathisia with gradualprogress into Parkinson´s syndrome, anxiety and depression. The therapy of these severe side effects included amantadine andclonazepam followed later by antidepressants.

Keywords: metoclopramide, side effects, Parkinson´s syndrome

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.