Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 9-13

Profylaxe trombóz po ortopedických operacích

Jiří Lošťák, Jiří Gallo
Ortopedická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Hluboká žilní trombóza ohrožuje více než 40 % pacientů podstupujících větší ortopedicko-traumatologické operace. Zejména
proximální uzávěry mohou vést až k plicní embolii. Prevence této komplikace je nedílnou součástí dobré klinické praxe. Postupovat
bychom měli s ohledem na aktuální doporučené postupy relevantních odborných společností pro jednotlivé typy operací
a s ohledem na individuální rizikový profil pacienta. Náhrady kolenního a kyčelního kloubu vyžadují prevenci tromboembolické
nemoci (TEN) buď nízkomolekulárními hepariny (LMWH), nebo novými perorálními antikogulancii (NOAC). Podle SPC je minimální
délka tromboprofylaxe u náhrady kolena 10 až 14 dní. V praxi se však podávání prodlužuje a momentálně se pohybuje
v případě nekomplikovaného pacienta mezi 4 až 6 týdny (nejčastěji 35 dní). K profylaxi TEN se při náhradách velkých kloubů
nedoporučuje používat samostatně aspirin, dextran, nízké dávky LMWH, kompresivní punčochy či mechanickou profylaxi
pomocí přístroje na podporu žilně-svalové pumpy. Aktuální stanoviska odborných společností zatím neobsahují doporučení
provádět rutinně po velkých ortopedických operacích před propuštěním z nemocnice screening pomocí duplexní sonografie.

Klíčová slova: totální náhrada kloubu (TEP), ortopedické operace, komplikace, tromboembolická nemoc (TEN), hluboká žilnítrombóza, nízkomolekulární heparin (LMWH), nová perorální antikoagulancia (NOAC)

Thromboprophylaxis after orthopaedic surgery

Deep vein thrombosis (DVT) remains a risk for over 40% of patients undergoing major orthopedic and trauma surgeries. It is mainlyproximal closures that can lead to fatal pulmonary embolism. Prevention of this complication is part of good clinical practice. Weshould follow current recommendations (guidelines) of relevant professional organizations for each type of operation with regardto the patient’s individual risk profile. Prophylaxis of thromboembolic disease (TEN) in the knee and hip replacements is necessaryeither with low molecular weight heparin (LMWH) or with new oral anticoagulants (NOAC). According to the manufacturers, theminimum length of thromboprophylaxis in total replacements of large joints is at least 10–14 days. In clinical practice, administrationis prolonged and currently ranges between 4 and 6 weeks (most frequently 35 days) for an uncomplicated patient. It isnot recommended to independently use aspirin, dextran, low doses of LMWH, compression stockings or mechanical prophylaxiswith a vein-muscle pump device for TEN prophylaxis after total replacements of large joints. Guidelines after major orthopedicsurgeries do not mention routine screening with duplex ultrasound prior to discharging from the hospital either.

Keywords: total joint replacement (TEP), orthopedic surgery, complications, thromboembolic disease (TEN), deep venous thrombosis
(DVT), low molecular heparin (LMWH), new oral anticoagulans (NOAC)

Zveřejněno: 1. leden 2018


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.